6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  MAKTEST PERSONELLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı  

MAKTEST olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”  olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel  Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla  aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.  

MAKTEST Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10.  maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi  uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,  bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme  süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf  şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için  yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.  

Veri Sorumlusu  

Şirket Unvanı: MAKTEST MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ. 

Adres: Pancar O.S.B. 7. Cadde No:9 35865 Torbalı/İZMİR  

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya MAKTEST” olarak anılacaktır.)  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri,  sosyal medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan  yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik  olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe  oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza  altında tutulabilecektir.  

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan  amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza  şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen  kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel  Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı  Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3.  fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir.  

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve  İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6.  maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası  uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının  korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık  hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.  

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir  hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na  uygun bir şekilde işlenmektedir.  

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;  

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi /  Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Cinsiyet, Doğum Yeri, Yaşı, SGK Sicil No, Uyruk,  Anne Adı, Baba Adı)  

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon numarası, Mail adresi,  Yerleşim Yeri Adresi)  

Özlük: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir.  (SGK İşe Giriş Bildirgesi, Meslek yeterlilik belgesi, Bordro Bilgileri, Özgeçmiş, Disiplin  Soruşturması Kayıtları)  

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt  bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Görüntü kayıt, Kameralar)  

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel kayıtların bulunduğu veri grubudur.  (Fotoğraf)  

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre  ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı  adları, Log kayıtları, IP Adresleri)  

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Banka Hesap No, IBAN  Bilgisi)  

Hukuki İşlem: Kişiye ait hukuki işlem verilerinin bulunduğu veri grubudur. (Maaş haczi, adli  dosya bilgileri) 

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Çalıştığı  Kurum Bilgileri, Meslek Odası Sicili, Kurs – Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi,  Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi)  

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Kan Grubu, Medikal  Geçmiş, Konsültasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi  Değerler, Tahlil – Tetkik Sonuçları, Muayene Bilgisi, Laboratuvar Bulgarı, Fiziki Muayene  Sonuçları, Sağlık Geçmişi, Alerji Bilgileri, Tıbbi Anamnez)  

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin  bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Ceza  mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, adli sicil kaydı, mahkeme ve icra  evrakları).  

Toplanan kişisel verileriniz;  

▪ Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar,  ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları) Firmamız veya Firmamıza bağlı merkez ve  birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili  iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, 

▪ Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek  ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki,  ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,  

▪ Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı  merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve  denetimlerin sağlanması,  

▪ 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim  Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve  Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve  ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve  düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin  alınabilmesi,  

▪ Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,  

▪ Çalışanlar için Sivil Toplum ve Sosyal Aktivitelerin yürütülebilmesi,  

▪ Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine  getirilmesi,  

▪ Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,  

▪ Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi,  faturalandırılmasının yapılması,  

▪ Tüm çalışanların eğitilmesi ve kariyer gelişimi,  

▪ Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,  

▪ Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar  çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet, hak ve yükümlülüklerin yerine  getirilmesi,  

▪ Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari  tedbirlerin alınması,  

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme  şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.  

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her  türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi  yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;  

İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,  Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,  Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, 

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet  verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir  

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi  

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;  Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair  yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.  Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler  esas alınacaktır.  

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde  açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve  ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte,  sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin  hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

İlgili kişinin Hakları  

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki  taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Pancar  O.S.B. 7. Cadde No:9 35865 Torbalı/İZMİR” adresine yazılı olarak veya  info@maktest.com.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını  kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Maktest Kişisel Veri Başvuru ve  Yanıt Prosedürü’nde yapılmıştır.